Profit

Hierbij gaat het niet alleen om de financiële prestaties van Kreunen Bouw, maar vooral om de economische en maatschappelijke bijdrage van Kreunen Bouw aan de samenleving. Veel van de bovengenoemde punten onder people en planet zijn als voorbeelden van de maatschappelijk toegevoegde waarde te zien.

Bij het inkoopproces wordt naast de kwaliteit van het product ook veel aandacht besteedt aan het milieu. Vaak brengt dit financiële voordelen met zich mee, door bijvoorbeeld lage onderhoudskosten en energiebesparing.

Onze directeur is secretaris van Bouwend Nederland afdeling de Achterhoek, een maatschappelijke organisatie, die bouw- en infrabedrijven verenigt, verbindt en ondersteunt. Samen werken we aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Een belangrijk speerpunt voor de komende jaren is de werkgelegenheid in de bouw. Die is de afgelopen jaren, met name door de crisis, afgenomen.

Veel goed opgeleide vakmensen hebben noodgedwongen de sector verlaten. Bouwend Nederland wil er de komende jaren voor zorgen dat er weer meer werkgelegenheid komt. Ook het opleiden van werknemers vindt Bouwend Nederland belangrijk. Het vakmanschap veranderd, en de nadruk ligt steeds meer op competenties als communicatie en plannen. Bij Kreunen organiseren wij regelmatig een training in bijvoorbeeld communicatie voor het personeel, om hen de kans te geven zich verder te ontplooien.

Het onderwerp Social Return staat, net als bij Kreunen, ook bij Bouwend Nederland hoog in het vaandel. Uit ervaring blijkt dat Social Return tot win-win-win situaties kan leiden, zowel voor de opdrachtgever, opdrachtnemer als de Social Return kandidaat. Bouwend Nederland wil de bouwsector positioneren als een sector die bijdraagt aan het oplossen van grote maatschappelijke vraagstukken.

De bouw heeft alles in huis om tegen aanvaardbare kosten op duurzame en energiezuinige wijze te kunnen bouwen, Nederland beter te helpen beschermen tegen het water en het mobiliteitsprobleem te verminderen. Bouwend Nederland wil er voor zorgen dat de sector de ruimte krijgt, zowel beleidsmatig, financieel als in praktische zin, om deze rol te vervullen.  De bestuursfunctie van de directeur van Kreunen Bouw bij Bouwend Nederland, maakt duidelijk dat voor Kreunen Bouw maatschappelijk verantwoord ondernemen een dagelijkse gang van zaken is. 

 
Onze maatschappelijke betrokkenheid naar buiten is goed te zien aan het feit dat wij verschillende partijen sponsoren. Wij stellen materiaal, ruimte, tijd en geld beschikbaar aan onder andere, ouderenwerk, sportverenigingen, schouwburg, EHBO op scholen etc.

We kennen als bedrijf onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en kunnen en mogen hierop aangesproken worden.